วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

คน...

คนเป็นอัมพาต แม้จะมีของดีวางอยู่รอบตัว
ก็ไม่อาจหยิบ ฉวยขึ้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้
     คนหัวดื้อว่ายาก แม้จะมีครูอาจารย์ดีวิเศษแค่ใหน
     ก็ไม่สามารถถ่ายทอดเอาวิชา คุณความดีมาใส่ตัวได้เช่นกัน